Extra ondersteuning

Niet ieder kind is gelijk. We proberen de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te begeleiden. Voor sommige kinderen zijn er speciale arrangementen.

Op alle gebieden bieden wij extra zorg voor de leerlingen. Dit noemen wij zorgverbreding. Door deze extra zorg proberen we verwijzing naar het speciaal onderwijs zoveel mogelijk te voorkomen. Deze extra zorg wordt voornamelijk gegeven door de eigen leerkracht. In het zorgprofiel van de school staat beschreven welke zorg wij als school kunnen bieden.

De intern begeleider bekijkt samen met de leerkracht en veelal ook de ouders wat het probleem precies is en stelt aan de hand daarvan een plan op. Er worden leermiddelen en/of leermethoden gezocht/aangepast die het best passen bij het kind. Op deze manier wordt geprobeerd zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van het kind. De kinderen die extra hulp krijgen, kunnen op deze manier zoveel mogelijk in de eigen klas en bij de eigen leerkracht blijven.

Vanzelfsprekend is er ook extra aandacht nodig voor de sociaal emotionele ontwikkeling, concentratie, de werkhouding of de schrijfhouding. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door middel van het invullen van vragenlijsten vanuit de methode Kanjer. In het na- en voorjaar worden deze lijsten door de leerkrachten ingevuld. Vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen twee keer per jaar een vragenlijst in over o.a. hun welbevinden.

Op de Violier werken drie parttime onderwijsassistentes die buiten de groep extra ondersteuning/remedialteaching bieden. Lukt het niet voldoende om binnen onze school het probleem op te lossen, dan zal de IB-er hulp “van buiten” inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn via de onderwijs begeleiding dienst (Samenwerkingsverband/Onderwijs dat Past), of ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs.

Onderwijs dat Past

De zorgverbreding op de basisschool is onderdeel van het Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past, dat tot doel heeft zo veel mogelijk leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs te begeleiden. Dit betekent dat de IB-ers van de verschillende scholen en leerkrachten uit het speciaal onderwijs een aantal malen per jaar bij elkaar komen om ervaringen en kennis uit te wisselen. De samenwerking tussen de scholen op dit gebied is dus optimaal, waardoor eventuele verwijzingen naar het speciaal onderwijs in goed overleg besproken worden. We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium problemen op te sporen en adequate hulp te bieden. Ouders worden bij het signaleren van problemen door ons vroegtijdig en zo volledig mogelijk geïnformeerd. Waar mogelijk worden de ouders betrokken bij de te bieden hulp. Zie ook verder ondersteuningsplan ‘Onderwijs dat Past‘.

Logopedie

Tevens is er elke 14 dagen 1 ochtend een logopediste op school. Voor alle vijfjarigen wordt door de leerkracht een observatielijst ingevuld. Als er twijfels zijn op het gebied van spraak- en taalontwikkeling wordt in overleg met de ouders het kind gescreend. Daaruit volgt een advies.

Gezinspecialist

Aan De Violier is een gezinsspecialist verbonden. Het doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele problemen in de ontwikkeling van een kind te signaleren en te behandelen. Het streven is een goede sociale emotionele ontwikkeling en een optimale schoolcarrière.​

Kanjertraining

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf