Zorgprofiel

Binnen het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord zijn er afspraken gemaakt over de verschillende niveaus van ondersteuning die de scholen kunnen en moeten bieden.

De Violier heeft een goed aanbod voor kinderen die anders leren en meer van ons nodig hebben. De Violier heeft veel kennis in huis van kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn (zie ook het tabblad begaafdengroep), maar ook op het gebied van lezen en rekenen kunnen wij het onderscheid maken. Met ingang van schooljaar 2022-2023 heeft de Violier een speciale leesbegeleider. Zij is opgeleid om kinderen met leesproblemen extra begeleiding en ondersteuning, buiten de klas te geven. Zij doet dit twee dagen per week. Ook is er binnen het team rekencoördinator en een gedragsspecialist. Leerlingen met vermoeden van dyslexie, dyscalculie en lichte gedragsproblemen kunnen binnen de Violier verder worden geholpen.

De sociaal en emotionele ontwikkeling wordt op groeps- en individueel niveau aangeboden met behulp van de Kanjer methode. Hierdoor worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte op sociaal emotioneel gebied vroegtijdig gesignaleerd. Er is niet alleen oog voor de individuele leerling, maar er is ook veel aandacht voor de groepsvorming en het groepsproces.

De Violier is ook toegankelijk voor leerlingen met een fysieke beperking.

De Violier bewaakt zijn eigen interne kwaliteitscyclus als het gaat om het inzetten van ondersteuning aan leerlingen, maar ook aan leerkrachten, van het onderwijs aanbod. Twee keer per jaar vinden er groeps- en leerling besprekingen plaats. Bij de groepsbespreking kijken de leerkracht en de intern begeleider naar de resultaten van de gehele groep. Naar aanleiding van deze overleggen vindt er een juiste afstemming van het onderwijs voor deze groep plaats. Wat heeft deze groep, op dit moment, van ons nodig om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Tijdens de leerlingbespreking worden alle individuele leerlingen met de intern begeleider besproken. Met elkaar wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Wat heeft, welke leerling, op dit moment nodig. Hoe kunnen wij deze leerlingen verder helpen ontwikkelen? Zo nodig wordt er extra ondersteuning ingezet.

Op de Violier wordt gewerkt met een 3-tal onderwijsassistentes/ leerkrachtondersteuners. In overleg met de leerkracht en intern begeleider bieden zijn extra ondersteuning op cognitief gebied

Het zorgniveau van de Violier kent verschillende niveaus en zijn als volgt opgebouwd:

Niveau 1: Algemene zorg in de groep.

Wordt gegeven door de eigen leerkracht binnen de groep. Dit is de instructie die aan het grootste gedeelte van de groep wordt gegeven. Indien zich stagnatie voordoet, bespreekt de leerkracht dit binnen zijn/haar leerteam, met de ouders en de leerkracht. Kleine interventies en onderwijs aanpassing voert de leerkracht zelf uit.

Evaluatie wordt door de leerkracht zelf gedaan.

Niveau 2: Extra zorg in de groep

Net als bij zorgniveau 1, wordt deze zorg gegeven door de eigen leerkracht binnen de groep. Dit zijn leerlingen die na de instructie net een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit kan zijn in de vorm van verlengde instructie of bij extra hulp de klas.  In deze fase wordt de intern begeleider betrokken. In de leerlingbespreking komt deze leerling met extra zorgbehoefte naar boven. In het groepsplan wordt melding gemaakt van deze specifieke ondersteuning.

Evaluatie vindt na een aantal weken plaats. Indien gewenst volgen er aanvullende interventies of wordt de geboden inventie opgeschaald.

Niveau 3: Speciale zorg

Bij dit zorgniveau hebben leerlingen meer specifieke, soms individuele hulpnodig. Het extra steuntje in de klas is nog niet voldoende. Op dit niveau worden hiaten/achterstanden weggewerkt of wordt er juist aan pré-teaching gedaan om de leerling goed voor te bereiden op de instructie die gaat komen. De meeste interventies worden individueel of in kleine groepjes buiten de klas met behulp van een onderwijsassistente of de eigen leerkracht gedaan. In een individueel handelingsplan wordt deze specifieke ondersteuning beschreven.

Evaluatie vindt na een aantal weken plaats. Indien gewenst volgen er aanvullende interventies of wordt de geboden inventie opgeschaald. De evaluatie vindt altijd plaats met ouders en de intern begeleider.

Niveau 4: Extra zorg na overleg in het ondersteuningsteam

Mocht na het doorlopen van bovenstaande zorgniveaus de leerling achterblijven of onvoldoende ontwikkelen, kan de intern begeleider besluiten om de leerling voor te dragen in het voorbereidend ondersteuningsteam (VOT). In dit team zit altijd de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband, de gezinsspecialist, de directeur van de school en de intern begeleider. Wanneer er wordt gedacht aan extra ondersteuning of een arrangement, dan worden de ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een bijeenkomst met het ondersteuningsteam (OT). Met elkaar wordt gekeken welke specifieke onderwijsbehoefte de betreffende leerling heeft. Vaak wordt hierin met elkaar besloten externe hulp in te schakelen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan er een arrangement worden aangevraagd.

Evaluatie van het arrangement vindt plaats met het hele ondersteuningsteam, ouders en leerkracht. Indien nodig wordt het arrangement verlengd en/of bijgesteld.

Niveau 5: Plaatsing SO/SBO

Indien, alle interventies ten spijt, blijkt dat de Violier niet de juiste onderwijsplaats voor een leerling is, gaat de intern begeleider samen met ouders en de externen kijken de mogelijkheden. In het ondersteuningsteam (OT) moet unaniem advies afgegeven worden. De intern begeleider zorgt voor toelaatbaarheidsverklaring voor samenwerkingsverband. Daarna neemt het samenwerkingsverband dit document over voor de nieuwe school.

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf