Begaafdengroep: PallasAthena

​Om welke kinderen gaat het?

De hoge A en de A+ leerlingen maken onderdeel uit van de PLUS- groep uit het groepsplan. Deze kinderen kunnen echter meer aan dan de gemiddelde leerling uit de PLUS-groep, en krijgen daarom een verrijkt programma.

De hoge A en de A+ leerlingen kunnen we onderverdelen in twee categorieën:
 • leerlingen die uitblinken in 1 vak/leergebied
 • leerlingen die uitblinken op meerdere vakken/leergebieden

Signalering vooraf bij groep 1-2

Vooraf wordt er op de volgende wijze informatie verkregen over het kind. Dit is belangrijk omdat kleuters zich snel aanpassen aan de groep en hierdoor kunnen gaan onderpresteren.
 • De overdracht van de peuterspeelzaal en eventueel een schriftelijke overdracht van het kinderdagverblijf.
 • Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders worden vragen gesteld over een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.
 • Signalen van ouders of andere belanghebbenden.

Signalering tijdens groep 1-2

Tijdens de kleuterperiode wordt er door de leerkracht op de volgende wijze informatie verkregen over het kind:
 • Taalgebruik spontaan en bij kringgesprekken.
 • Keuze van en voorkeur voor activiteiten.
 • OVM.
 • LVS cito.
 • Mate van gedetailleerdheid in de tekeningen en het spel.
 • Observatie leerkracht op het gebied van taal/ rekenen/ creativiteit/ werkhouding en nieuwsgierigheid.
 • Signalen van ouders.
Wanneer er met bovenstaande punten gesignaleerd wordt dat een kind in aanmerking zou kunnen komen voor een verrijkt aanbod, volgt er overleg.
Onder het kopje ‘werkwijze’ wordt hier verder over uitgeweid.

Signalering/ criteria bij groep 3 t/m 8

 • Minimaal 2x een hoge A of een A+ score achter elkaar bij de laatste twee CITO toetsen.
 • Grote mate van zelfstandigheid/taakgerichtheid.
 • Goede algemene werkhouding in de klas.
 • Alert zijn op  onderpresteren: Observatie LK ,analyse resultaten en gedrag en signalen van ouders of uit gesprek met de leerling.
 • Score op methode gebonden toetsen zeer goed (95%).
 • Snelheid van werken.
 • Signalen ouders of andere belanghebbenden.

Werkwijze

Het signaleren met de bovenstaande criteria door betrokkenen.
Hierna volgt er een overleg met de ib-er en de leerkracht waarin wordt besloten of het kind in aanmerking komt voor een verrijkt programma. Daarna worden ouders hierover op de hoogte gebracht.
Voor kinderen die tot de hoge A/A+ groep behoren hebben we de volgende afspraken gemaakt:
 • De introductie van nieuwe stof wordt door iedereen mee gedaan, ook de A+ leerlingen volgen de gehele les.
 • Bij behandelde stof maakt de leerkracht zelf een inschatting welke oefenstof en hoeveel er gemaakt moet worden (compacten). Daarna wordt verder gewerkt met de eigen ‘uitdagingsmap’. In deze map zit er voor elke dag van de week een extra opdracht;

Voorbeeld:
Maandag: Rekentijgers
Dinsdag: Weektaak 3 sterren maken en daarna somplex
Woensdag: Geen extra opdracht i.v.m. projectles
Donderdag; Uitdagend spelmateriaal met betrekking tot rekenen
Vrijdag: Pluswerkboek (Wig)

 • De projectlessen worden volledig meegedaan.
 • De LK zal bijvoorbeeld tijdens het ZW, tijdens de vijfde rekenles op vrijdag, of tijdens een willekeurig ander moment (1 x 15 minuten per week minimaal) de leerlingen instrueren/begeleiden/controleren/evalueren en afspraken maken over de beoordeling van het werk. In het groepsplan wordt dit duidelijk gemaakt door de namen van deze kinderen te onderstrepen.

De begaafdengroep buiten de klas: PallasAthena Groep

Op basis van de beschikbare Cito-scores van de afgelopen twee jaren en de Quickscan, welke door de leerkracht is ingevuld, worden leerlingen uit de groepen 5/6 en de groepen 7/8 toegelaten tot de Pallas Athena Groep.

Werkwijze van de PallasAthena Groep

De kinderen gaan één dagdeel per week buiten de klas werken aan uitdagende projecten (bijv. kunst, mythologie enz.), Spaans (of een andere taal) en drama onder leiding van een leerkracht. Na drie tot vijf bijeenkomsten wordt er een definitief besluit genomen of het kind in deze groep op zijn plek is.

Het kan zo zijn dat een kind in deze groep op andere ontwikkelingsgebieden nog meer uitdaging nodig heeft, doordat het bijvoorbeeld hoogbegaafd is. In overleg met de ouders kan ervoor gekozen worden om het kind te laten testen op hoogbegaafdheid. Op OBS Loep kan deze leerling dan één dag per week deelnemen aan de “Plusklas”.

Bronvermelding:
Op deze site is ook een uitgebreide leermiddelenlijst voor (hoog)begaafde leerlingen te vinden.​
Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids