Medezeggenschapsraad

​​​​​​​​​Ouders kunnen invloed op de inhoud en organisatie van de basisschool uitoefenen. Wettelijk is namelijk bepaald dat de school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. Hierin hebben naast ouders ook leerkrachten zitting. De MR is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De doelstellingen van de MR zijn o.a. het bevorderen van openheid, openbaarheid en overleg tussen bestuur, team en ouders. Ook beoogt de MR een bijdrage te leveren aan de bloei van de school.

De raad wordt door en uit ouders en personeel gekozen. De ouders kiezen de oudergeleding en het personeel kiest uit haar midden de personeelsgeleding van de MR. De leden hebben een zittingsperiode van drie jaar. De MR van De Violier bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden. De MR mag met de schoolleiding alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren. Bovendien heeft de MR, alvorens de schoolleiding beslissingen neemt over verschillende onderwerpen zoals organisatorische, onderwijsinhoudelijke en personeel technische zaken, instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Vergaderingen van de MR vinden ongeveer één keer in de zes weken plaats. In principe is het mogelijk om deze vergaderingen bij te wonen. Zie daarvoor ook artikel 8 van het Huishoudelijk regelement van de medezeggenschapsraad van OBS de Violier

MR-leden schooljaar 2023 – 2024


Oudergeleding:

Charita Lachman (Secretaris)
Jordy Majoor (ook lid GMR)
Leroy Straub (mailbox)
Sultan Kayalik
Lennart Heijnen

Teamgeleding:
Sandra Pelgrim
Camee Veltema
Nadia Edel
Lucienne Brunink (lid GMR)
Miranda van Oers (Voorzitter)

E-mail
Voor MR aangelegenheden kunt u contact opnemen met de MR via het volgende e-mailadres: mr.violier@primoschiedam.nl. Dit e-mailadres is met name bedoeld voor ouders die, desgewenst vertrouwelijk, iets door willen geven aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Uw e-mail zal dan ook alleen maar worden ingezien door iemand van de oudergeleding van de MR.

De oudergeleding hoort graag van u, ook voor tips met betrekking tot obs de Violier. Indien opportuun en in overleg met u zullen wij deze aangelegenheden aan de orde stellen in de medezeggenschapsraad.

Tegelijkertijd vragen wij er begrip voor dat de medezeggenschapsraad niet is bedoeld om klachten en problemen van meer individuele aard op te pakken. Wij verzoeken u dan ook om met vragen of klachten in eerste instantie in contact te treden met de betreffende leerkracht of bij de schooldirectie.

Verslagen van de medezeggenschapsraad:

2023-2024

November 2023
Oktober 2023

2021-2022

juni 2022

2020-2021

September 2020
November 2020
Maart 2021
Juni 2021

 
2015-2016
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf